1394-یکصد معمار،یکصد انتخاب: بوستان فردوسی

1394-یکصد معمار،یکصد انتخاب: بوستان فردوسی
1394-یکصد معمار،یکصد انتخاب: بوستان فردوسی

عنوان گفتمان: 1394-یکصد معمار،یکصد انتخاب عنوان بحث: بوستان فردوسی  سخنران:دکتر آزاده شاهچراغی  مدیر:مهندس بهروز مرباغی   محل برگزاری:سالن اجتماعات باغ موزه قصر تهران  تاریخ:اول دیماه 1394

لینک گزارش

لینک گزارش دوم