1393-کنفرانس نور:نور،محیط،روان

کنفرانس نور 1393
کنفرانس نور 1393
کنفرانس نور 1393
کنفرانس نور 1393
کنفرانس نور 1393
کنفرانس نور 1393
کنفرانس نور 1393
کنفرانس نور 1393
کنفرانس نور 1393

عنوان سخنرانی: نور،محیط،روان  سخنران:دکتر آزاده شاهچراغی میزبان:اندیشکده هرم پی     مکان:مرکز همایش های بین المللی رایزن  سال:139