1393-دومین جشنواره باغ ایرانی

جشنواره باغ ایرانی
دومین جشنواره باغ ایرانی

عنوان رویداد: دومین جشنواره باغ ایرانی سخنران مدعو:دکتر آزاده شاهچراغی  برگزارکننده: انجمن مفاخر معماری ایران -موسسه مطالعات جهانباغ ایران تاریخ:1393

لینک گزارش رویداد