1393-برنامه رادیویی خشت و خیال:خلاء تئوری معماری

خلاء تئوری در معماری
خلاء تئوری در معماری
خلاء تئوری در معماری

عنوان برنامه رادیویی: خشت و خیال   عنوان بحث: خلاء تئوری در معماری  کارشناس:آزاده شاهچراغی  مجری:علی اعطا   تهیه کننده و کارگردان:فرامرز علیخانی    پخش:شبکه رادیویی فرهنگ  تولید و پخش:1393

لینک فیلم برنامه رادیویی خشت و خیال:خلاء تئوری در معماری