همکاران گروه پرهیب در بخش های طراحی،پژوهش و دستیار آموزش به تناسب ویژگی هریک از پروژه ها و فعالیت ها دعوت به همکاری می شوند و در مشخصات آثار، اسامی تیم همکار به تفکیک عیان است.برخی از همکاران ما  در سال های اخیر :

-خانم مهندس بیتا منتظر – کارشناس ارشد معماری، راهنمای رسمی گردشگری

-آقای مهندس علی پورحافظ – معمار و کارشناس ارشد معماری منظر

-خانم مهندس فاطمه فوقانی- معمار و پژوهشگر دکتری معماری

-خانم مهندس شقایق پیمان-  کارشناس ارشد معماری

-خانم مهندس نیلوفر زند وکیل- کارشناس ارشد معماری

-آقای مهندس صالح پاریاب-کارشناس ارشد معماری

– …